Prawo transportowe

14.04.2016

Właściwość prawa i sądu w międzynarodowej umowie przewozu

Polscy przedsiębiorcy transportowi są największymi partnerami gospodarczymi niemieckich czy austriacki przedsiębiorstw spedycyjnych a flota polskich samochodów ciężarowych stanowi najliczniejszą na niemieckich i austriackich drogach.

W przypadku sporów z umów transportowych pojawiają się następujące podstawowe problemy:

1. przed którym sądem dochodzić roszczeń z umowy przewozu;

2. jakie prawo znajdzie zastosowanie

Posłużmy się przykładem:

Polski przedsiębiorca transportowy otrzymał zlecenie od austriackiej spedycji na przewóz towarów z Niemiec do Włoch.

W zleceniu transportowym brak jest wyboru sądu oraz wyboru prawa.

Austriacki spedytor odmawia zapłaty powołując się na nienależyte wykonanie umowy przez polskiego spedytora.

Przed którym sądem pozywać

Kwestia jurysdykcji krajowej, czyli przed którym sądem pozywać, została w międzynarodowym transporcie drogowym uregulowana w art. 31 Konwencji CMR.

Konwencja otwiera drogę dochodzenia roszczeń przed sądem:

1. wybranym przez strony w umowie przewozu;

2. pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę lub filie albo agencje, za której pośrednictwem zawarto umowę o przewóz, albo

3. państwa, w którym znajduje się miejsce przejęcia towaru do przewozu lub miejsce jego dostawy

Powód nie może wnosić sprawy do innych sądów.

Według jakiego prawa

Kwestia wyboru prawa została uregulowana w art. 5 Rozporządzenia Rzym I.

Jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa właściwego, to zastosowanie znajduje prawo tego państwa, w którym siedzibę ma przewoźnik, o ile w państwie tym znajduje się miejsce przejęcia lub przekazania towaru lub siedziba nadawcy.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, bowiem miejsce przejęcia lub przekazania towaru znajduje się poza granicami Polski, to wówczas zastosowanie znajduje prawo państwa, w którym znajduje się miejsce przekazania towaru.

Rozwiązanie:

Polski przedsiębiorca może dochodzić roszczeń z umowy przewozu zarówno przed sądem niemieckim (miejsce przejęcia towaru do przewozu) jak i sądem włoskim (miejsce dostawy).

Prawem znajdującym zastosowanie będzie prawo włoskie, bowiem przewoźnik ma siedzibę w Polsce a nie w państwie , w którym nastąpiło przejęcie lub przekazanie towaru.

Przekazanie towaru nastąpiło we Włoszech.

Katowice

+48 32 797 19 40

Marii Skłodowskiej-Curie 30/3
40-058 Katowice | Polska

Wiedeń

+43 (1) 355 20 95

Rathausstraße 15/7
A-1010 Wien | Österreich

Düsseldorf

+49 211 94 25 99 99

Theodorstraße 180
D-40472 Düsseldorf | Niemcy